Grant Thornton Consulting Raèunovodsko İn Davèno Svetovanje D.O.O.

Profile ID: 381

Report Error

Grant Thornton Consulting Raèunovodsko İn Davèno Svetovanje D.O.O. phone number,read complaints and comments, Grant Thornton Consulting Raèunovodsko İn Davèno Svetovanje D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Grant Thornton Consulting Raèunovodsko İn Davèno Svetovanje D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
14341800
Fax: 
14341810
Country: 
City: 
Authorized: 
Marco Egger
Address: 
Linhartova 11 1000 Ljubljana
Grant Thornton Consulting Raèunovodsko İn Davèno Svetovanje D.O.O. Telephone, Contact • Našo Revizijsko Ekipo Sestavljamo Usposobljeni Sodelavci Z Veèletnimi İzkušnjami Pri Revidiranju Trgovskih, Storitvenih İn Proizvodnih Organizacij Ter Organizacij, Ki Se Ukvarjajo S Finanènimi Storitvami. • Sodelavci Davènega Svetovanja Vam Pomagamo Pri Davènih Vprašanjih, Ki Zadevajo Tako Domaèe Kot Tudi Mednarodno Okolje. • V Našem Raèunovodskem Servisu Poskrbimo Za Pravilno İn Pravoèasno Evidentiranje Poslovanja, Omogoèimo Vam Spremljanje Rezultatov İn Vam Pomagamo Pri Naèrtovanju, Opozarjamo Vas Na Zakonske Spremembe İn Obveze, Skupaj İšèemo Raèunovodske Rešitve Za Zahtevne Procese, Pripravljamo Zakljuène Raèune, Sodelujemo Z Vašimi Revizorji İn Vam Svetujemo V Zvezi Raèunovodsko-Finanènimi Zadevami. Redno Preverjamo Ustreznost Davène Obravnave Poslovnih Dogodkov V Vašem Podjetju İn Vam Pomagamo Pri Davènem Naèrtovanju İn Uveljavljanju Davènih Olajšav. • Obraèun Plaè Pri Nas Ni Samo Obraèun Plaè, Je Veè Kot To. Svojim Strankam Nudimo Podporo V Celotnem Postopku Zaposlovanja, Od Sklenitve Pogodbe Pa Do Odhoda Delavca İz Podjetja. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement